През учебната 2020/2021 г. ОУ “Христо Смирненски” работи по следното проектиране и национални програми:

  • BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”
  • BG05M2ОP001-2.011-0001 ” Подкрепа за успех”
  • Свободно работно място по ППУ
  • Медиатор ППУ
  • BG05M2ОP001-2.012-0001 “Образование за утрешен ден”
x