Заявленията по ЗДОИ се предоставят в дирекцията на училището

РАБОТНО ВРЕМЕ:  Всеки работен ден от 7:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:00 часа.

Как може да се търси достъп до информация  

Искането за информация може да бъде устно или чрез писмено запитване.

Няма пречка да се използва и двата начина.

1.1. УСТНО искане на информация

Отправя се до директора на училището и приема чрез допълване на  ПРОТОКОЛ . При възможността той е длъжен да Ви предостави информация за сега. Ако се забавлявате, изпратете Ви до друг, започнете да се нуждаете от допълнителни документи, не Ви обслужвайте при други причини или информацията е недостатъчна, потърсете я писмено.

1.2. ПИСМЕНО заявление за информация, която се адресира до директора на училището.

Заявлението е по образец и може да се получи от директора или заместниците му, както и да се изтегли от  тук .

Заявлението трябва да съдържа:

– трите имена на ФЛ. За юридически лица – наименование и седалище.

– каква информация се търси / може да се опише поотделно да се представи от каквото се интересува лице. Може да се препоръча и точно документи, които се интересуват, ако се знае техния номер, данни за издаване и характер. Може да се опише и само по това, което лице знае за тях – напр. адресата на една заповед и орган, който е издал. Не е нужно да се знаят подробности за документа, който се търси. Достатъчно е да се знае толкова, че документът се идентифицира недвусмислено /.

-адрес за кореспонденция.

В каква форма може да се получи достъп до информация  

Всяко ФЛ или ЮЛ може да търси:

– устна справка;

– да прегледате и прочетете пълната налична информация по интересуващ го въпрос;

– копие на хартиен или технически носител.

Отговор на заявлението за информация след това се получава до 14 календарни дни от подаването на заявлението. Исканата информация се предлага с решение на орган.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

– до каква информация се предоставя достъп;

– в какъвто период от време има достъп до информация / не може да бъде след края на 30 дни /;

– където се предлага достъп до информация;

– в каква форма се предлага достъп;

– каква сума трябва да се заплаща / заплащането се извършва в касата в училището – в брой. /

Цена

Заплащането е съгласно Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне на нормативи за разходи за предоставяне на обществена информация в съответствие с вида на носителя. (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2001 г.)

Уведомление за уточняване на искането

В случаите, когато не е ясно за какъв вид информация става дума може да се търси уточняване на търсената информация. Това може да се случи, когато се търси информация е описана предварително. Това обаче не означава, че лицето е длъжно да посочите, за да посочите наименованията и номера на документи.

Трябва да се направи до 30 календарни дни след като лицето е получило съобщение за това. Ако се сдобиете с пропусне да направите, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

Решение за показване при достъп до информация

Отказът за достъп до информация трябва да бъде направен по определен начин – трябва да се направи решение, което да се изпрати след съответното подписване или с обратна разписка до лицето, подадено заявление. При решението трябва да се обявят, като се покаже информация – която точно преразглежда закона, който дава право да се откаже и пред кого и в какъв срок се обжалва решението.

Възможно е също така да се издаде решение, като се предостави достъп до част от информация за търсене, т. нар. частичен достъп.

Всяко решение по заявление за достъп до обществена информация може да се обжалва.

 

   – Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

x