През учебната 2019/2020 г. ОУ “Христо Смирненски” работи по следното проектиране и национални програми:

  • BG05M2ОP001-2.011-0001 „ Подкрепа за успех
  • НП “Заедно за всяко дете” 2019 г.- Модул 1 “Подпомагане на екип за обхват”
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 20 18 – 20 20 г.
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

Това показва, че се записва в съответствие с Наредба за докладване на образованието – чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни служители или за предвиждане на системни пропуски за въвеждане на учебното съдържание. Има формирани групи по интереси и групи за допълнително изучаване на български език- за ученици, които имат български език не е майчин.

x