Процедура за търг на павилион

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Победители в конкурса

Правилник за устройството и дейността на учлището

 

СТАТУТ_КОНКУРС -ЦВЕТЯ ЗА НАДЯ (1)

график класни-контролни II срок

График учебно време през уч.2022-2023 г.

Училищен учебен план I-VII клас дневна форма на обучение

Училищен учебен план – I а клас

Училищен учебен план – II а клас

Училищен учебен план – III а клас

Училищен учебен план – IV а клас

Училищен учебен план – V а клас

Училищен учебен план – V б клас

Училищен учебен план – VI а клас

Училищен учебен план – VII а клас

Училищен учебен план – VII б клас

Годишна училищна програма за ГЦОУД

Форми на обучение

График I уч.срок класни-контролни

дати изпити на НВО

Програма за предоставяне на равни възможности

Стратегия за развитие

Превенция за ранно напускане на училище

Правилник за устройството и дейността на училище

Мерки за повишаване качеството на образование

Етичен кодекс

План за действие при утежнена зимна обстановка

Указания-насоки

x